↓ FOR ENGLISH SCROLL DOWN ↓

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatelem on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.PrintFully3D.com je Tomáš Novák se sídlem Nad přehradou 8, 635 00 Brno, IČ: 05876176 (dále jen „prodávající“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.PrintFully3D.com nebo obdobných internetových adresách dle národní TLD domény (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7. Veškeré informace obsažené na těchto stránkách včetně designu, textů, vyobrazení produktů a dalších součástí tvořících webové stránky internetového obchodu www.PrintFully3D.com, jsou duševním vlastnictvím provozovatele a jsou chráněny autorským právem. Obsah těchto stránek nelze kopírovat, dále distribuovat nebo jinak zpracovávat, vyjma úkonů souvisejících s procesem nákupu zboží. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

2. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

2.1. PrintFully3D.com jakožto prodávající sděluje, že předmětem koupě jsou jednotlivé komponenty a v případě zájmu kupujícího o službu montáže, se jedná o přidanou službu kupujícímu ze strany prodávajícího.

2.2. PrintFully3D.com jakožto prodávající sděluje v souladu s ust. § 1820 občanského zákoníku, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího). PrintFully3D.com jakožto prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy,

b) v případě, že kupující je spotřebitel, má takový kupující právo od kupní smlouvy, jež byla uzavřena prostřednictvím prostředku(ů) komunikace na dálku, odstoupit, a to za podmínek, ve lhůtách a způsobem, jak je blíže popsáno v čl. 6.těchto Obchodních podmínek

c) v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující (a to i kupující, který je spotřebitelem) náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu se liší podle cílové země dodání.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Podmínkou platné objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Bez tohoto kompletního vyplnění objednávky neumožní systém kupujícímu takovou objednávku dokončit a odeslat.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Buy“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve vážným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy, jak je výše popsáno v čl. 3. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

4.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4.46. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

4.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, bezhotovostně prostřednictvím online platební brány Borgun.

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.9. Online bezhotovostní platby jsou prováděny výhradně za použití služby platební brána Barion.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

6.1. Kupující, který je spotřebitelem, a uzavřel s prodávajícím smlouvu pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě www.PrintFully3D.com), má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od:

od data uzavření smlouvy, nebo od data převzetí zboží, nebo od data převzetí poslední části dodávky zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je více druhů zboží, objednaných spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaných zvlášť), nebo od data převzetí poslední části dodávky zboží (v případě, že předmět kupní smlouvy sestává z několika položek nebo částí) Na ostatní kupující se výše uvedené ustanovení nevztahuje!

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, přičemž tímto platí i sestavení na přání kupujícího z kompletní sady jako přidané služby prodávajícím jak je blíže uvedeno v čl. 3.1., a dále od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl.6.1. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit online formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího hello@PrintFully3D.com.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, přičemž nelze zaslat zboží zpět na dobírku.

6.4. Kupující musí vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, v originálním obalu, a ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.Kupující bere na vědomí, že pokud bude kupujícím vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či vyjmuto ze zalepeného ochranného obalu, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu takto vzniklé škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1. a 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Kupující má nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné pouze v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, bude to považováno jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny dárků.

6.8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud:

se jednalo o dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal, se jednalo o zboží na individuální objednávku, se jednalo o zboží, které bylo na výslovnou objednávku kupujícího nějakým způsobem upraveno. Zde typicky sestaveno na přání kupujícího apod.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. V případě, že je zboží kupujícímu zasíláno, je místem dodání zboží adresa uvedená kupujícím v objednávce. V pří­padě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Před vybalením a sestavením zboží důrazně doporučujeme prostudovat si záruční podmínky a případný návod k vyjmutí a sestavení, a důsledně se těmito informacemi řídit. V opačném případě se kupující vystavuje nebezpečí, že nesprávnou manipulací nebo sestavením věc poškodí a takto vzniklou vadu nebude moci v rámci práva plynoucího z odpovědnosti za vady uplatnit.

8.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.4. Ustanovení uvedená v čl. 8.3 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

8.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy hello@PrintFully3D.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: //www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese //ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: //www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.10. Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů, registrační číslo: 00071720

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. Předá-li prodávající do­pravci zboží pro přepravu ke kupujícímu na místo určené kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním zboží dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením některé ze svých povinností.

13.2. Kupující bere na vědomí, že u zboží, které vyžaduje sestavení, není vada, která vznikla nesprávným sestavením nebo jiným neodborným zásahem, vadou zboží a negativní následky neodborné montáže nebo neodborného sestavení zboží tak jdou k tíži kupujícího.

13.3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování a veškerou koresponodenci: Tomáš Novák, Nad přehradou 8, 635 00, Brno

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 18.7.2019.
Terms and Conditions

The operator of the on-line shop located at www.PrintFully3D.com is Tomáš Novák with its registered office at Nad přehradou 8, 635 00 Brno, IČ: 05876176 (hereinafter referred to as the "Seller").

1. INTRODUCTORY PROVISIONS

1.1. These Terms and Conditions (hereinafter referred to as "Terms and Conditions")  in accordance with Section 1751 (1) of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code  (hereinafter referred to as the "Civil Code") the mutual rights and obligations of the contracting parties arising in  or a purchase contract (hereinafter referred to as the “Purchase Agreement”) concluded between  by the Seller and another natural person (hereinafter referred to as the "Buyer") via the Internet  of the seller. The e-shop is operated by the seller on the website  located at www.PrintFully3D.com or similar Internet addresses  according to the national TLD domain (hereinafter referred to as the "Website") via the web interface  website (hereinafter referred to as the "Store Web Interface").

1.2. Provisions deviating from the Terms and Conditions can be agreed in the purchase contract. Deviating  the provisions of the Purchase Agreement take precedence over the terms and conditions of the Terms and Conditions.

1.3. Terms and Conditions do not apply in cases where the person intending to purchase the goods from the seller, is a legal person or person acting in ordering goods within his or her own business.

1.4. Terms and conditions of business are an integral part of the purchase contract. Purchase Contract a  Business Terms and Conditions are in Czech. The purchase contract can be concluded in the Czech language.

1.5. All contractual relationships are concluded in accordance with the laws of the Czech Republic.

1.6. The Terms and Conditions may be amended or supplemented by the Seller. This provision is not affected rights and obligations arising during the period of effect of the previous version of the Terms and Conditions.

1.7. All the information contained on this site including design, text, product images and other components of the web site www.PrintFully3D.com are  intellectual property of the operator and are protected by copyright. Content of these  You may not copy, distribute or otherwise process the Site except for the actions  related to the purchase process. The Buyer undertakes not to perform  any activity that might allow him or her to intervene illegally  or unauthorized use of the software or other components of the store's web interface.

2. COMMUNICATION BEFORE CLOSING THE PURCHASE CONTRACT

2.1. As a seller, PrintFully3D.com states that individual components are subject to purchase  and if the buyer is interested in the assembly service, it is an added service to the buyer by the seller.

2.2. As a seller, PrintFully3D.com communicates in accordance with Section 1820 of the Civil Code that:

(a) the cost of distance communication means does not differ from the base rate (in the case of internet and telephone connection according to the conditions of the buyer). PrintFully3D.com as a seller does not charge any additional fees, this does not apply if applicable. Contracted Transport

(b) where the buyer is a consumer, the buyer is entitled to a contract of sale, which has been concluded by means of distance communication (s), to withdraw, namely under conditions, within the time limits and in the manner described in Article 6 of these Terms and Conditions

c) in the event of withdrawal from the contract, the buyer (including the buyer, who is consumer) the cost of returning the goods and if the contract is closed by means of remote communication means the cost of returning the goods if these goods cannot be returned by their usual postal route due to their nature.

4. CLOSING THE PURCHASE CONTRACT

3.1. All presentation of goods placed in the web interface of the shop is informative  character and the seller is not obliged to conclude a purchase contract for these goods.  Section 1732 (2) of the Civil Code does not apply.

3.2. The web interface of the store contains information about the goods, including prices individual goods and the cost of returning the goods, if the goods by their nature  it cannot be returned by the usual postal route. The prices of the goods include VAT and all related charges. Prices of goods remain in effect as long as they are displayed in the store's web interface. This provision does not limit the seller's ability to conclude a purchase agreement under individually agreed conditions.

3.3. The store web interface also contains information about the cost of packaging and delivery of goods. Information on the costs of packaging and delivery of the goods referred to in  the store web interface varies by destination country of delivery.

3.4. To order goods, the buyer fills in the order form in the web interface  trade. In particular, the order form contains information about:

the ordered goods (the buyer inserts the ordered goods into the electronic shopping Shop Web Interface Cart) the method of payment of the purchase price of the goods, information on the required method of delivery of the ordered goods and information on the cost of delivering the goods (hereinafter referred to as "Order"). The condition of a valid order is to fill in all mandatory data and particulars listed  in the order form. It will not allow the system without this complete completion of the order  order and complete the order.

By concluding the purchase contract, the buyer confirms that he / she has read these terms and conditions,  and that he agrees with them. The buyer is sufficiently in advance of these terms and conditions  by making an order and being able to get acquainted with them.

3.5. Before sending the order to the seller, the buyer is allowed to check and change  the data entered into the order by the buyer, even with regard to the buyer's option  detect and correct data entry errors in the order. He will send the order  Buyer by clicking on the Buy button. Data given in  the order is considered by the seller to be correct. Seller immediately upon receipt  orders will be confirmed by e-mail to the buyer at the address  e-mail of the buyer specified in the user account or in the order (hereafter  only the "electronic address of the buyer").

3.6. The seller is always entitled, depending on the nature of the order (quantity of purchase price, estimated shipping costs) ask the buyer for additional confirmation  order (for example in writing or by phone).

3.7. The contractual relationship between the seller and the buyer arises upon delivery of the order receipt (acceptance) sent by the seller to the buyer by e-mail to  buyer email.

3.8. The Buyer acknowledges that the Seller is not obliged to conclude the Purchase Contract, namely  especially those who have previously seriously violated the purchase agreement (including  conditions).

3.9. The buyer agrees to use the means of distance communication to conclude the purchase  contract, as described above in Article 3. Costs incurred by the buyer when using communication  distance funds in connection with the conclusion of a purchase contract (internet connection costs,  the cost of phone calls) is paid by the buyer itself, and these costs are no different from the basic  rates.

4. USER ACCOUNT

4.1. When registering on the website and when ordering goods, the buyer is obliged to state  all the data correctly and truthfully. The information provided in the user account is the buyer at  any change to them must update. Data provided by the buyer in the user  account and when ordering goods are considered by the seller to be correct.

 4.2. Upon registration of the buyer on the website, the buyer can access  to its user interface. The buyer can perform from their user interface  ordering of goods (hereinafter referred to as "user account"). If this is the web interface store  allows, the buyer can order goods without registration directly from the web  business interface.

4.3. User account access is secured by username and password. The buyer is  to maintain confidentiality regarding the information necessary to access its user  account.

4.46. The Buyer acknowledges that the User Account may not be available 24/7 especially with regard to necessary maintenance of hardware and software of the seller,  popř. necessary maintenance of hardware and software of third parties.

4.5. The seller can cancel the user account, especially if the buyer his does not use the user account for more than 2 years, or when the buyer violates his obligations  from the purchase contract (including business terms).

 4.6. The Buyer is not entitled to allow third parties to use the User Account.

5. GOODS PRICE AND PAYMENT CONDITIONS

5.1. The price of the goods and any costs associated with the delivery of goods under the purchase contract may be the buyer pay the seller in the following ways:

Cash on delivery at the place specified by the buyer in the order by bank transfer to the seller's account cashless via online payment gateway Borgun.

5.2. Together with the purchase price, the buyer is also obliged to pay the seller the costs associated with the packaging and delivery of goods at an agreed rate. Unless expressly stated otherwise, the purchase is further understood  the cost of delivery.

5.3. The Seller does not require the Buyer to make a deposit or other similar payment. This is without prejudice to this  the provisions of Article 5.6 of the Business Terms and Conditions regarding the obligation to pay the purchase price in advance.

5.4. In case of cash payment or cash on delivery, the purchase price is payable at  takeover of goods. In the case of cashless payment, the purchase price is payable within 7 days of closing  Purchase Contract.

5.5. In case of cashless payment, the buyer is obliged to pay the purchase price together  indicating the variable payment symbol. In the case of cashless payment, the buyer's obligation  to pay the purchase price at the moment the relevant amount is credited to the Seller's account.

5. 5.6. The seller is entitled, especially if the buyer does not make any additional  order confirmation (Article 4.6), require payment of the entire purchase price before shipment of the goods  buyer. Section 2119 (1) of the Civil Code does not apply.

5.7. Any discounts on the price of goods provided by the Seller to the Buyer cannot be combined.

5.8. If it is customary in business relations or if it is stipulated by generally binding legal regulations regulations, shall be issued by the Seller in respect of payments made under the Purchase Agreement to the Buyer tax document - invoice. The seller is not a value added tax payer. Invoice - the invoice will be issued by the seller to the buyer after payment of the price of the goods and will be sent in electronic form  to the buyer's e-mail address.

5.9. Online cashless payments are made exclusively using the Barion payment gateway service.

6. WITHDRAWAL FROM PURCHASE CONTRACT AND RETURN OF GOODS

6.1. A buyer who is a consumer and has entered into a contract with the seller using the means remote communication (in the online shop www.PrintFully3D.com), in accordance with § 1829 par  of the Civil Code the right to withdraw from the contract without giving any reason within fourteen (14) days  From:

4599/5000 from the date of conclusion of the contract; \ tor from the date of receipt of the goods, or from the date of receipt of the last part of the delivery of the goods (in case the subject of the purchase contract is more types of goods ordered by the consumer in one order and delivered separately), or from the date of receipt of the last part of the delivery of the goods (if the subject of the purchase agreement consists of several items or parts) Other buyers are not covered by the above!

The Buyer acknowledges that, pursuant to the provisions of Section 1837 of the Civil Code, it is not possible, among other things to withdraw from the purchase contract for the delivery of goods, which have been modified according to the buyer's wishes or for his person, and this also applies to the buyer's option from the complete set as added service by the seller as specified in article 3.1., and further from the delivery contract goods that are perishable as well as goods that have been irrevocably mixed with other goods, from the purchase contract for the delivery of goods in a sealed package by the consumer from the packaging and, for hygiene reasons, it is not possible to return it and the purchase contract for the delivery of sound or video recordings or a computer program if they violate their original packaging.

6.2. Withdrawal from the Purchase Contract must be sent to the Seller within the period specified in Article 6.1. For withdrawal from the contract, the buyer may use the online form provided by the seller. Withdrawal from the Purchase Contract may be sent by the Buyer to, inter alia, the address of the Seller's premises or to the seller's email address hello@PrintFully3D.com.

6.3. In case of withdrawal from the purchase contract, the purchase contract is canceled from the beginning. Goods must be the seller is returned to the seller within fourteen (14) days of withdrawal. If the buyer withdraws from the purchase contract, the buyer shall bear the costs of returning the goods to the seller, even if the goods cannot be returned for their usual nature by post, while goods cannot be sent back on delivery.

6.4. The buyer must return the goods complete, with complete documentation, undamaged, in the original the packaging, and in the condition and value at which the goods are taken over. The buyer acknowledges that if it is damaged, worn or removed from the sealed protective packaging by the buyer, the Seller is entitled to compensation for the damage thus incurred. Claim for reimbursement the Seller is entitled to unilaterally set off the damages incurred against the Buyer's claim to refund of purchase price.

6.5. In case of withdrawal from the contract according to Article 6.1. and 6.2 of the Terms and Conditions shall be returned by the Seller funds received from the buyer within fourteen (14) days of withdrawal from the contract the buyer, in the same way as the seller accepted them from the buyer. The seller is it is also entitled to return the performance provided by the buyer when the goods are returned by the buyer or otherwise if the buyer agrees to do so and does not incur additional costs for the buyer. If the buyer withdraws from the purchase contract, the seller is not obliged to return the received cash means to the buyer before the buyer returns the goods or proves that the goods sent to the seller.

6.6. In cases where the Buyer has in accordance with the provisions of Section 1829 (1) of the Civil Code the right to withdraw from the purchase contract, the seller is also entitled at any time from the purchase contract to withdraw until the buyer takes over the goods. In this case, the seller returns the buyer the purchase price without undue delay, by cashless to the account specified by the buyer. The buyer is entitled to a refund of shipping charges only in the lowest offered amount (in the case of a more expensive mode of transport).

6.7. If a gift is given to the buyer together with the goods, there is a gift contract between the seller and the buyer concluded with the condition that the contract of sale is withdrawn the buyer, the donation contract for such gift is void and the buyer is he is obliged to return the gift provided with the goods to the seller. In case of these will not be returned, it will be considered as unjust enrichment of the buyer. If not the issue of unjust enrichment is well possible, the seller has the right to cash compensation for the usual price of gifts.

6.8. The buyer cannot withdraw from the contract if:

the supply of goods in a sealed package which the consumer removed from the packaging, it was goods for individual order, it was goods that had been modified by the Buyer at the express order of the Buyer. Here it is typically set up at the buyer's request, etc.

7. TRANSPORT AND DELIVERY OF GOODS

7.1. If the goods are sent to the buyer, the place of delivery is the address given buyer in the order. If the mode of transport is negotiated on a special basis Buyer's request, the Buyer bears the risk and any additional costs associated with this  way of transport.

7.2. If the Seller is obliged to deliver the goods to the place specified by the Buyer in accordance with the purchase contract  order, the buyer is obliged to accept the goods upon delivery.

7.3. In the event that for reasons on the part of the buyer it is necessary to deliver the goods repeatedly or by other means  in the manner specified in the order, the buyer is obliged to pay the costs associated with the  repeated delivery of goods, respectively. costs associated with other means of delivery.

7.4. When taking over the goods from the carrier, the buyer is obliged to check the integrity of the goods packaging  and in case of any defects immediately notify the carrier. In case of reunion  the Buyer does not need to ship the item for violation of the packaging indicating the intrusion into the shipment  from the carrier.

7.5. Other rights and obligations of the parties in the transport of goods may be subject to special delivery conditions the seller if they are issued by the seller.

8. DEFECTIVE RIGHTS RIGHTS

8.1. Before unpacking and assembling the goods, we strongly advise you to review the warranty conditions  and any removal and assembly instructions, and follow these instructions consistently. In the opposite  In the case of a buyer, the risk of improper handling or assembly will damage the buyer  and the resulting defect will not be able to be exercised within the framework of the right arising from liability for defects.

8.2. The rights and obligations of the parties regarding the rights of defective performance are governed by the respective generally binding legal regulations (in particular provisions of Sections 1914 to 1925, Sections 2099 to 2117 a Sections 2161 to 2174 of the Civil Code and Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection, Act  as amended).

8.3. The Seller is liable to the Buyer that the goods have no defects upon receipt. Especially the seller  is responsible to the buyer that at the time the buyer took the goods:

the goods have properties that the parties have negotiated, and if the arrangement is missing,  which the seller or manufacturer has described or which the buyer has expected with regard to the nature of the goods  and based on the advertising they perform the goods are fit for the purpose stated by the seller or for which the goods are this kind of the goods correspond to the quality or design of the agreed sample or template, if the quality or  the design is determined according to the agreed sample or template, the goods are in the appropriate quantity, measure or weight; \ tand. \ t goods comply with legal requirements.

8.4. The provisions set out in Article 8.3 of the Terms and Conditions shall not apply to goods sold for a lower price for the defect for which the lower price was agreed, for the wear of the goods caused by its  normal use, for used goods to defect corresponding to the degree of use or wear,  which goods have been taken over by the buyer or if the nature of the goods \ t

8.5. If a defect occurs within six months of receipt, the goods are deemed to have been defective  already on receipt. The buyer is entitled to exercise the right of the defect that occurs with the consumer  goods within twenty-four months of receipt.

8.6. The rights of defective performance shall be exercised by the Buyer at the Seller's address, in which acceptance of the claim is possible with respect to the assortment of the goods sold, possibly also in the registered office  or place of business.

8.7. Other rights and obligations of the parties related to the seller's liability for defects may to modify the Seller's Complaints Procedure.

9. OTHER RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTING PARTIES

9.1. The buyer acquires ownership of the goods by paying the entire purchase price of the goods.

9.2. The Seller is not bound by any codes of conduct within the meaning of the provisions in relation to the Buyer  § 1826 par. e) of the Civil Code.

9.3. Consumer complaints are handled by the seller via electronic means  addresses hello@PrintFully3D.com. Information about the settlement of the complaint of the buyer will be sent to  buyer's email address.

9.4. The Czech Commercial is responsible for the out-of-court settlement of consumer disputes arising from the purchase contract  Inspection, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, ID: 000 20 869, Internet address:  //www.coi.cz. An online dispute resolution platform located at  //ec.europa.eu/consumers/odr can be used to resolve disputes between the seller and the seller  buyer from the purchase contract.

9.5. European Consumer Center Czech Republic, based in Štěpánská 567/15, 120 00 Prague  2, Internet address: //www.evropskyspotrebitel.cz is the contact point under the Regulation  (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a solution  on consumer online disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22 / EC  (Regulation on the resolution of consumer disputes online).

9.6. The seller is entitled to sell goods on the basis of a trade license. Trade control is carried out within the scope of its competence by the relevant Trade Licensing Office. Supervision  Personal Data Protection is performed by the Office for Personal Data Protection. Czech Business  the Inspectorate performs, to a limited extent, supervision of compliance with Act no.  634/1992 Coll., On Consumer Protection, as amended.

9.7. The Buyer hereby assumes the risk of changing circumstances within the meaning of Section 1765 (2)  of the Civil Code.

10. PROTECTION OF PERSONAL DATA

10.1. The privacy of the buyer who is a natural person is provided by law No. 110/2019 Coll., on Personal Data Protection, as amended.

10.2. Buyer agrees to process the following personal data: first and last name, home address, identification number, tax identification number, e-mail address  and phone number (hereinafter collectively referred to as "personal data").

10.3. The Buyer agrees to the processing of personal data by the Seller for the purposes of implementation of rights and obligations under the purchase agreement and for the purpose of maintaining a user account. If they do not choose Buyer has a different option, agrees to the processing of personal data by the Seller also for purposes  sending information and business messages to the buyer. Consent to the processing of personal data  in its entirety under this article, it is not a condition that would in itself make it impossible to close  Purchase Contract.

10.4. Buyer acknowledges that he is obliged to keep his personal data (at his registration, in his / her own)  user account, when ordering from the web interface of the store) and correctly  truthfully and that he is obliged to inform the seller without undue delay about the change in his  personal data.

10.5. The Seller may authorize a third party to process the Buyer's personal data  the processor. Except for persons transporting the goods, personal data will not be given by the seller without prior notice  the buyer's consent to third parties.

10.6. Personal data will be processed indefinitely. Personal data will be processed  in electronic form in an automated manner or in non-automated printed form  way.

10.7. The buyer confirms that the personal information provided is accurate and has been instructed  that it is a voluntary provision of personal data.

10.8. In the event that the buyer believes that the seller or processor (Art. 10.5)  performs processing of his / her personal data, which is contrary to the protection of private and  personal life of the buyer or in violation of the law, in particular when personal data are  inaccurate with regard to the purpose of their processing, it may:

ask the seller or processor for explanation require the seller or processor to eliminate such a situation. 10.9. If the buyer requests information about the processing of their personal data, he is the seller  obliged to transmit this information. The seller has the right to provide information according to the previous one  sentence require reasonable remuneration not exceeding the cost of providing the information.

10.10. The seller is registered with the Office for Personal Data Protection, registration number: 00071720

11. SENDING COMMERCIAL MESSAGES AND COOKIES

11.1. Buyer agrees to receive information related to goods, services or business the seller to the buyer's e-mail address and further agrees to receive business communication to the electronic address of the buyer.

11.2. Buyer agrees to store so-called cookies on his computer. If there is a purchase on  the website can be done and the seller's obligations to fulfill the purchase contract without \ t  to store so-called cookies on the buyer's computer, the buyer may agree to the previous sentence  at any time.

12. DELIVERY

12.1. The Buyer may be delivered to the Buyer's email address.

13. FINAL PROVISIONS

13.1. The risk of damage to the goods passes to the buyer at the moment of receipt of the goods. The same result  if the buyer does not accept the goods, although the seller has allowed him to dispose of them. If he passes  Selling carriers of goods for transport to the buyer to the place specified by the purchase agreement  passes to the buyer the risk of damage by handing over the goods to the carrier at that location and if not  to the first carrier for carriage to the place of destination. Damage to goods  The risk of damage to goods arising from the transfer of the goods to the buyer is not affected by its obligation  to pay the purchase price unless the Seller caused the damage by violating any of its obligations.

13.2. The Buyer acknowledges that there is no defect in the goods that require assembly improper assembly or other unprofessional intervention, defect of goods and negative consequences unprofessional  assembly or unprofessional assembly of the goods are thus borne by the buyer.

13.3. If the relationship based on the purchase agreement contains an international (foreign) element, then the parties  agree that the relationship is governed by Czech law. This is without prejudice to consumer rights  resulting from generally binding legal regulations.

13.4. If any provision of the Terms and Conditions is invalid or ineffective, or with such happens, instead of invalid provisions, a provision whose meaning will be invalid shall take effect  as close as possible. The invalidity or ineffectiveness of one provision shall not affect validity  other provisions.

13.5. The purchase contract, including the terms and conditions, is archived by the seller in electronic form and is not accessible.

13.6. Seller Contact Details: Delivery Address and All Correspondents: Tomas Novak, Nad přehradou 8, 635 00, Brno

These Terms and Conditions become effective on July 18, 2019.